Sesja plakatowa

 • XVII Kongres

  Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt
  Płodność, Ciąża, Noworodek

 • Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Sesji Plakatowej, która odbędzie się w ramach XVII Kongresu „Problemy w rozrodzie małych zwierząt” w dniach 21-22 października 2023 r. we Wrocławiu.

  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania streszczeń dotyczących szeroko pojętych problemów w rozrodzie małych zwierząt (badania naukowe, doświadczenia, badania przeglądowe, opisy przypadków klinicznych). Streszczenia będą oceniane i kwalifikowane do Sesji Plakatowej przez Komitet Naukowy. W trakcie trwania Kongresu plakaty zastaną poddane ocenie Komitetu Naukowego. Na zakończenie najlepsze plakaty zostaną nagrodzone.

  Streszczenia prosimy przesyłać do 29.09.2023 r. na adres e-mail:


  lp.ude.rwpuiksnazin.hceicjow
  lp.ude.rwpuakytrap.akzseinga

 • Szczegółowe warunki nadsyłania doniesień na Sesję Plakatową

  • Streszczenie powinno zawierać:
   ◦ Przypadki kliniczne: wstęp, opis przypadku, wnioski
   ◦ Badania naukowe: wstęp i cel badań, materiały i metody, wyniki, wnioski, piśmiennictwo
  • Przygotowanie streszczenia:
   (przykładowe streszczenie – Kowalska i wsp.): język polski lub język angielski. Maksymalnie na jedną stronę, odstępy 1.0, czcionka: Times New Roman 12.0, marginesy 2 cm (góra, dół, strona prawa i lewa). Tytuł: Times New Roman 12.0, małymi literami, pogrubiony, jedna wolna linia pomiędzy tytułem a autorami i afiliacją (prosimy dopisać adres e-mail autora korespondencyjnego) oraz jedna wolna linia przed tekstem. Jeżeli nie jest to niezbędnie konieczne, prosimy nie uwzględniać tabel i diagramów w streszczeniach.
  • Autorzy zostaną zawiadomieni drogą mailową o zakwalifikowaniu streszczenia do prezentacji plakatowej wraz z ewentualnymi uwagami i poprawkami.
  • Streszczenia nadesłane po terminie, niespełniające powyższych warunków oraz niezawierające wyników nie będą akceptowane.
  • Warunkiem zamieszczenia streszczenia w materiałach konferencyjnych jest rejestracja przynajmniej jednego z autorów do 29.09.2023 r.


  Warunki umieszczania plakatów

  • Plakaty powinny być przegotowane w układzie pionowym (maksymalnie 114 cm x 81 cm) (format C7) ISO 216
  • Plakaty powinny być wywieszone rano w pierwszym dniu Kongresu i wisieć przez cały czas trwania Kongresu.